Kjøpsvilkår

Booking og betaling
Alle kjøp og booking av klasser, kurs og arrangement i regi av Pilatespilotene AS, skjer via bookingsystemet vårt YOGO med betalingstjenester fra Reepay. 
Når du betaler i bookingsystemet, går du gjennom en sikker betalingsterminal der du legger inn kredittkortnummeret ditt og CVV-kode. Kortinformasjonen er kryptert og vil verken før eller etter kjøpet være tilgjengelig for noen andre, heller ikke for administrasjonen hos Pilatespilotene.

Du kan kun booke klasser og melde deg av klasser i bookingsystemet vårt – ikke over telefon eller e-post. Når klassene er fulle, vil du settes på venteliste.
Du må melde deg av klasser senest 4 timer før klassen starter, slik at medlemmer som eventuelt står på venteliste har muligheten til å godta sin plass. Vi refunderer ikke klipp etter denne fristen. Vi har gebyrer for medlemmer som ikke møter opp til avtalen, og disse formidles i e-post til deltakeren.

Privattimer & Duetter
Privattimer må avbestilles senest 24 timer før avtale. Avbestilles timen senere  enn 24 timer før belastes hele beløpet.

Kurs, workshops og events

Vi refunderer ikke kursavgift*på kurs og workshops under kr 500, men er fleksible med tanke på å finne et alternativ dersom forutsetningene for å ta kurset endrer seg. For workshops med kursavgift over kr 500 refunderes 50% av beløpet minus et eventuelt depositum ved avbestilling senest 3 uker før.
Egne regler gjelder for utdanning.

Klippekort
Klipp og klippekort har 6 mnd gyldighet. Vi refunderer ikke kjøp av klipp* og tar forbehold om endringer i timeplanen.

Avlysninger 
Pilatespilotene kan avlyse klasser, kurs og workshoper med for få påmeldte. Når klasser blir avlyst, vil du få refundert klipp som du kan bruke på en annen klasse. Når kurs/workshops blir avlyst, vil du få tilbud om nytt kurs eller refundert kursavgiften.

Pilatespilotene kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i forbindelse med arrangementer, ferieavvikling, helligdager og lignende. Skulle vi bli pålagt av offentlige myndigheter å stenge for fysisk aktivitet i studio som følge av uforutsette hendelser, vil medlemskapet automatisk fryses og gyldigheten på klipp utvides tilsvarende den tiden vi har stengt.

Medlemskap
Medlemskap med binding har 12 måneders bindingstid. Medlemskapet løper automatisk til det blir sagt opp, også etter de første 12 månedene. Etter bindingstiden er det 1 måneds oppsigelsesfrist fra den 1. i påfølgende måned.
Du kan ikke overdra ditt personlige medlemskap til en annen person. Du plikter til enhver tid å holde brukerinformasjon som e-post og telefonnummer oppdatert. Husk å å oppgi ny adresse ved flytting, endring av navn, bankkonto etc.

Frys av medlemskap
Medlemskap kan fryses fra 1 til 12 måneder ved følgende grunner:
Sykdom / skade som er dokumentert ved legeattest og som medfører at du ikke kan benytte deg av treningstilbudet.
Svangerskap som medfører at du ikke kan, eller ønsker, å trene.
Ferie i minst 1 måned.

Søknad om frys av medlemskap må skje skriftlig  til post@pilatespilotene.no, og send mail min 14 dager før frys.
Ved frys av medlemskap belastes et administrasjonsgebyr på kr 200, og det kan ikke gjøres med tilbakevirkende kraft.

Medlemskapet fryses i hele måneder og åpnes automatisk ved endt periode. BIndingstiden forskyves med antall dager som det er blitt gitt fritak for.


Oppsigelse av medlemsavtale
Oppsigelse må skje skriftlig  til  post@pilatespilotene.no. 
Oppsigelsestiden er 1 (en) måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Dette gjelder alle medlemskap.


Manglende betaling
Som medlem er du selv ansvarlig for å ha et gyldig og aktivt bankkort tilknyttet din brukerprofil i YOGO, og at avtalen har riktig beløpsgrense i banken din. Hvis vi ikke lykkes med å trekke månedlig beløp mer enn 3 ganger vil du motta faktura, og deretter purring hvor fakturagebyr vil påløpe.

Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato, sendes kravet til 3. part for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler iht inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft. Ved vesentlig mislighold av betaling, med dette menes 2 ubetalte eller flere forfalte krav, kan Pilatespilotene sperre din adgangen til senteret, og ubetalte krav vil forfalle i sin helhet.

Ansvar
Pilatespilotene AS fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i studio, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler.

Dersom du har skader og/eller tilstander som må tas hensyn til er det svært viktig at du tar ansvar for din trening og informerer instruktøren, slik at vi kan tilrettelegge for dine behov.


Prisjusteringer
Pilatespilotene forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler. 
Pilatespilotene kan justere prisene ihht konsumprisindeksen (KPI) fra Statistisk Sentralbyrå maksimum en gang per år. 
Under bindingstiden vil der ikke skje endring i pris utover KPI, så sant du selv ikke har endret avtalen.


Kjøp av produkter
Produkter kjøpt på nett eller i studio har ifølge kjøpsloven 14 dagers angrefrist så fremt de er ubrukt. Vil du angre kjøpet, må du sende e-post til post@pilatespilotene.no senest 14 dager etter bestilling.